დღის ჩანაწერები
Image [xfgiven_youtube]
[/xfgiven_youtube]

,,დამტკიცებულია“

 

სკოლის დირექტორი:                 ბ.ჯაფარიძე

 

                                                                                         21 ნოემბერი 2019 წელი ბრძანება N-----

 

დებულება

სკოლის შიდა კონტროლის განხორციელების წესისა  და ფორმების  შესახებ

 

 

 1. კერძო სკოლა შპს ,,თამარისის“ (შემდეგში-სკოლა) შიდა კონტროლის სისტემა  რმოადგენს სასკოლო სასწავლო გეგმის შეფასებისა და შემგომი გაუმჯობესების მექანიზმს.

 

2.  სკოლის შიდა კონტროლის მექანიზმებია:

 • სასწავლო – აღმზრდელობითი პროცესის მიმდინარეობისა  და საგანმანათლებლო მიზნების შესრულების შესწავლა და შედეგების განხილვა საწარმოო თათბირზეპედაგოგიურ და კათედრის სხდომებზე;
 • სამოდელო გაკვეთილების ორგანიზება - ჩატარება და პედაგოგთა მეთოდოლოგიებისა და გამოცდილების წარმოჩენა – განზოგადება;
 • დაკვირვება პედაგოგზერაც გამოიხატებააკვეთილზე დასწრებითა და მასზე დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულების აღრიცხვით;
 • ცალკეულ საგნებში მოსწავლეთა მოსწრების პერიოდული მონიტორინგირაც გამოიხატებაშიდა სასკოლო წერის,  ტესტირებისსემესტრული, წლიური გამოცდებისპროექტების მომზადება-პრეზენტაციისსასკოლო ოლიმპიადებისა და კონფერენციების ორგანიზებითა და მისგან გამომდინარე შედეგების ანალიზით;
 • მოსწავლეთა და მშობელთა მიზნობრივი გამოკითხვითა და ანკეტირებით;
 • სასწავლო წლის შედეგებისა და ანკეტური გამოკითხვების შედეგების მიხედვით, მოქმედ კანონმდებლობაზე        დაყრდნობით,  ცვლილებების  შეტანა არსებული შეფასების პრინციპებში, სასკოლო სასწავლო გეგმაში.
 • ყველანაირი კვლევისა და ანკეტური გამოკითხვისას გამოვლენილი ხარვეზის დასაძლევად და მოსწავლეთა საჭიროებების დასახმარებლად დამატებითი მეცადინეობების შემოღება ხარვეზის/ნაკლოვანების აღმოფხვრის მთელი პერიოდისათვის.

 

4.14. იდა სასკოლო მონიტორინგის  პრინციპები

 

სწვლო პროცესზე დირექციის  კონტროლის მიმართულებები:

1ონიტორინგი;

2შეფასება;

 

 

ონიტორინგი – ის სპეციფიკური ინდიკატორების მიხედვით მონაცემების შეგროვების და     გაანალიზების სისტემური პროცესიელიც მიზნად ისახავს  მოცემული სიტუაციის შესწავლას და მიღებულ შედეგზე დაყრდნობით     შესაბამისი ჩარევების განხორციელებას.

 

 

შეფასება –  მოიტორინგის შედეგზე დაყრდნობით სასწავლო პროცესის ანალიზი.

 

 

1.   საგნის მასწავლებლის მუშაობის მონიტორინგის მიმართულება:

• ის მასწავლებლის პორტფოლიოს შეფასება;

 

 

ის მასწავლებლის პორტფოლიო

 

1.   ის წლიური გეგმა;

2.   ის თემატურ-კალენდარული გეგმა;

3.   ებითი რესურსებისა და ინტერნეტგვერდების ბანკი;

4.   ხვადასხვა სტრატეგიებით დაგეგმილი გაკვეთილების ნიმუშები (კვეთილი);

5.   ჩატარებული სამოდელო გაკვეთილების ვიდეო ან ფოტომასალა;

6.   სწვლეთა მონაცემთა ბაზაელშიც ასახული იქნება მიმდინარე   შემაჯამებელი სამუშაოების (ესტებიჩათვლებისაკონტროლო სამუშაოები)      შედეგებიანმსზღვრელი და განმავითარებელი შეფასებები;

7.   კათედრაზე პედაგოგის მონაწილეობით განხილული საკითხის ანგარიში;

8.   ჩატარებული ღონისძიებების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

9.   შემაჯამებელი სამუშაოების ნიმუშებიიზიშეფასების სქემებიენდენციები;

10ესურსების ბანკი;

11სწვლეთა პროექტების ბანკი (ნაეჭდი ან ელექტრონული ვერსია);

12სწვლეთა   ოლიმპიადებსა   და   კონკურსებში   მონაწილეობისა   და   წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

13პრიული    განვითარების    მიზნით     ჩატარებული    ღონისძიებების    ამსახველი დოკუმენტაცია (ურთიერთდასწრებაცდილების გაზიარებაენინგებშიემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილეობაოქვეყნებული ნაშრომები);

14სწვლო წლის შემაჯამებელი თვითანგარიშიანიში და რეკომენდაციები საგნის

სწვლების ხარისხის ამაღლების მიზნით (რდგენილი კათედრაზე).

 

 

 

2.   კათედრის თავმჯდომარის საქმიანობის მონიტორინგის მიმართულება:

• კათედრის თავმჯდომარის პორტფოლიოს შეფასება;

 

 

 

 

კათედრის თავმჯდომარის პორტფოლიო

 

1.   კათედრის სხდომის ოქმიელზეც არჩეულ იქნა კათედრის გამგე;

2.   კათედრის სამუშაო გეგმა;

3.   კათედრის    წევრთა   შესახებ   პერსონალური   ინფორმაცია   (რთ,   -სტ,

კონტაქტო ტელეფონიპრესიული განვითარების ეტაპები);

4.   კათედრის წევრთა კვირეული დატვირთვა;

5.   საგნის სასწავლო პროგრამები და დამტკიცების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 

6. სახელმძღვანელოთა        და       დამხმარე       სახელმძღვანელოთა        განსაზღვრის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

7.   შეფასების მრავალკომპონენტიანი სისტემაშესაბამის ინდიკატორებთან ერთად;

8.   კათედრის წევრთა შეხვედრების გრაფიკი;

9. კათედრის    შეხვედრებზე     განხილული    საკითხების     მოკლე     აღწერა,    შესაბამისი გადაწყვეტილება და განხორციელების ანგარიში;

10. შიდა კოლო     ღონისძიებათა     კალენდარი      და     განხორციელების      ამსახველი დოკუმენტაცია;

11სსსმ წავლეთათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები;

12. მოსწავლეთა   შედეგების   დემონსტრირების    სისტემის    ღონისძიებების   კალენდარი

(პრეზენტაციებიიმპიადები,კონკურსებია ამსახველი დოკუმენტაცია;

13. მასწავლებელთა   პროფესიული   განვითარების   ხელშეწყობის   მიზნით   დაგეგმილი ღონისძიებების (ელო გაკვეთილებიკვეთილებზე დასწრებაოცილების გაზიარება და სხვაჩატარების ამსახველი დოკუმენტაცია.

 

 

3.   კლასის დამრიგებლის საქმიანობის მონიტორინგის მიმართულება:

·    მრიგებლის პორტფოლიოს შეფასება;

მრიგებლის პორტფოლიო

 

1. კლასის მოსწავლეთა მონაცემთა ბაზაელიც შეიცავს ინფორმაციას მოსწავლის საცხოვრებელი მისამართისშობელთა საქმიანობის ადგილისკონტაქტო ტელეფონისშობლის ან უფლებამოსილი პირის ელსტისოსვლის განსაკუთრებული საჭიროებისა და ინტერესის შესახებ;

2.   კლასის  პედაგოგთა  მონაცემთა  ბაზა,  რომელიც  შეიცავს  ინფორმაციას  პედაგოგის ხოვრებელი მისამართისკონტაქტო ტელეფონისსტის შესახებ;

3.   მშობლებთან ინდივიდუალური და ჯგუფური შეხვედრების გრაფიკი;

4.   მშობლებთან   შეხვედრებისას    განხილული   საკითხების   ამსახველი   დოკუმენტაცია (ოქებიჩანაწერები);

5.   კლასის ღონისძიებათა კალენდარი და ამსახველი დოკუმენტაცია;

6.  გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დაგვიანებისა და დასწრების აღრიცხვიანობისა და რეაგირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

7.   დისციპლინის დარღვევისა და შესაბამისი ღონისძიებების ამსახველი კუმენტაცია;

8.    აკადემიურად ჩამორჩენილ მოსწავლეებთან მუშაობის ამსახველი დოკუმენტაცია;

9.   ნიჭიერ ბავშვებთან მუშაობის ამსახველი დოკუმენტაცია;

10. მოსწავლეთა  და  მშობელთა  გამოკითხვის  კითხვარები  და  შესაბამისი  რეაგირების ამსახველი მასალა;

11. მოსწავლეთა  პორტფოლიოების  წარმოებისა  და  შენახვის  მექანიზმების  ამსახველი მასალა;

12. წლიური   ანგარიში     და   პროცესის   გაუმჯობესების    მიზნით დასახული რეკომენდაციები ირექტორის  ნაშე.

 

 

4.   პედაგოგიური საბჭოს მუშაობის მონიტორინგის მიმართულება:

 

1. ედსაბჭოს წლიური უშაო გეგმა;

   2. ედსაბჭოს სხდომის ოქმები.

 

 

ეროვნული    სასწავლო    გეგმით     გათვალისწინებული    საგნობრივი     სტანდარტის მიღწევების მონიტორინგის მიმართულებები:

·    კვეთილებზე დაკვირვება;

·    სწვლებელზე დაკვირვება;

·    შემაჯამებელი დავალებების საგნის სტანდარტთან შესაბამისობა;

·    ემესტრული ტესტირებები;

 

2019-2020 სწვლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმის  მონიტორინგი

 

#

monitoringi

 

Catarebis dro

pasuxismgebeli

SeniSvna

1

სწვლებელთა შეფასება

მთელი წელი

ირექცია

 

 

2

კათედრის თავმჯდომარის მუშაობის შეფასება

ემესტრის ბოლოს

 

ირექცია

 

 

3

 

მრიგებლის მუშაობის შეფასება

ემესტრის ბოლოს

 

ირექცია

 

 

4

მრიგებლო საათის ჩატარების შეფასება

ემესტრის ბოლოს

 

ირექცია

 

 

 

5

სწვლეთა გაცდენა– დაგვიანებებისა და დისციპლინური გადაცდომის მონიტორინგი

 

 

ეგულარულად

 

 

მრიგებლები

 

 

6

ნობრივი სტანდარტის მიღწევის მონიტორინგი

ემესტრის ბოლოს

 

ირექცია

 

 

7

სწვლეთა შეფაა განმსაზღვრელი შეფასებით

 

ეგულარულად

ის პედაგოგები

 

 

8

სწვლეთა შეფაა განმავითარებელი შეფასებით

 

ეგულარულად

ის პედაგოგები

 

 

 

 

9

შემაჯამებელი დავალებების თემატიკის, ფორმისა და გრაფიკის შესაბამისობა სასკოლო სასწავლო გეგმასთან

 

 

რ კვირაში ერთხელ

 

 

 

ირექცია

 

 

10

ის სწავლების ხარისხის დინამიკა  ემესტრი, II ემესტრი

 

მთელი წელი

ის პედაგოგები

 

11

კვეთილებზე დაკვირვება

ერიოდულად

ირექცია

 

 

 

12

 

 

ემესტრული ტესტირებები

 

სემესტრის ბოლოს

 

 

ირექცია

 

 

14-09-2019, 11:17
ვრცლად
Image [xfgiven_youtube]
[/xfgiven_youtube]

 

დანართი #1

დამტკიცებულია პარტნიორთა კრების ოქმი N1

08 ნოემბერი 201წელი

 

 

          შპს ,,თამარისის“

დებულება

 

შპს ,,თამარისი“ (შემდგომში-სკოლა) დებულება, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ორგანიზაციის წესდების, ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ეროვნული სასწავლო გეგმების შესაბამისად განსაზღვრავს  სკოლის სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილებას, სკოლის საქმიანობის ზოგად წესსა  და დასაქმებულთა უფლება–მოვალეობებს.

 

თავი I. ზოგადი დებულებები

 

მუხლი 1. სკოლის  სტატუსი

1.1. სკოლა წარმოადგენს ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დაფუძნებულ იურიდიულ პირს (შპს). რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს ზოგადასაგანმანათლებლო საქმიანობას.

      1.2. სკოლაში სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის წარმართვის საფუძველია ავტორიზაცია და აკრედიტაციარომლის ჩატარების დრო და წესი განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

  

 

  მუხლი 2. მიზნებიფუნქციები და საქმიანობის საგანი

2.1.სკოლის მიზნებია:

მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისება;

მოსწავლეთა ფიზიკურიფსიქოლოგიური და ინტელექტუალური უსაფრთხოებისა და განვითარების უზრუნველყოფა;

ხელსაყრელი გარემოს შექმნამათი თვითრეალიზაციისა და თვითგამორკვევისთვის;

სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემა;

2.2.ძირითადი მიზნების მისაღწევად დაწესებულება უფლებამოსილია:

სახელმწიფო სტანდარტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით დამოუკიდებლად შეიმუშაოსმიიღოს და დანერგოს საგანმანათლებლო პროგრამა;

დამოუკიდებლად შეიმუშაოს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმასასწავლო რეჟიმი და საგაკვეთილო ცხრილი ეროვნული სასწავლო გეგმის გთვალისწინებით;

შეარჩიოს სასწავლოაღმზრდელობითი საშუალებებიმეთოდებიგანათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები და თვალსაჩინოებები;

დანერგოს მოსწავლეთა შეფასების სისტემა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული სტანდარტების გათვალისწინებით;

განახორციელოს დამატებითი საგანმანათლებლო და სახელმწიფო პროგრამები და შესთავაზოს მოსწავლეებს დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურება;

მოიზიდოს დამატებითი საფინანსო წყაროები ფიზიკური და იურიდიული პირებისმათ შორის თვით შრომითი კოლექტივის წევრებისაგანურთიერთხელსაყრელი პირობებითაგრეთვე მიიღოს შემოწირულობებიმათ შორის უცხო ქვეყნების ორგანიზაციებისა თუ მოქალაქეებისგან;

დაამყაროს პირდაპირი კავშირები უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;

)  განახორციელოს სხვასაქართველოს კანონმდებლობითა და ამ წესდებითნებადართული საქმიანობა.

ი) დაამყაროს კავშირები, განახორციელოს გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამები, გააფორმოს მემორანდუმები, როგორც ქვეყნის, ასევე საზღვარგარეთის   წამყვან საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.

2.3. სკოლის მისია იქმნება სკოლის დირექციისა და პედაგოგების მონაწილეობითგანიხილება და მტკიცდება სკოლის  პედაგოგიურ   საბჭოს სხდომაზე.სკოლის მისია წარმოადგენს სასკოლო სასწავლო გეგმის შემადგენელ ნაწილს.

 

 

 

 

 

თავი II. სკოლის სტრუქტურა

მუხლი 3. სკოლის სტრუქტურული ერთეულები

ა) პარტნიორთა კრება 

ბ) დირექცია

გ) პედაგოგიური საბჭო

დ) კათედრები

ე) ადმინისტრაცია

ვ) მოსწავლეთა თვითმმართველობა

მუხლი 4.  სკოლის სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი

 1. პარტნიორთა კრება

ა) ამტკიცებს სკოლის დებულებას;

ბ) აკონტროლებს სკოლის დირექტორატის მიერ ფინანსების ხარჯვასა და ქონების განკარგვას;

გ) პარტიორთა კრების სხვა უფლებამოსილება განისაზღვრება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით, ორგანიზაციის წესდებით და წინამდებარე დებულებით.

 

 1. დირექცია 
 2. სკოლის დირექცია 

სკოლის დირექცია შედგება სკოლის დირექტორის, სკოლის დირექტორის მოადგილის ხარისხის მართვის დარგში და სკოლის დირექტორის მოადგილის სასწავლო დარგში. სკოლის საქმიანობას ერთპიროვნულად წარმართავს სკოლის დირექტორი.

 

 

 

 

2. სკოლის დირექტორი:

ახორციელებს სკოლის მართვას;

უფლებამოსილია წარმოადგინოს სკოლ მესამე პირებთან ურთიერთობებში და დადოს გარიგებები;
 
დირექცია, სკოლის სტრუქტურული ერთეულების თანამონაწილეობით, წარმართავს სიტუაციის შეფასებისპრიორიტეტების დასახვისსკოლის სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანებისმოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმების შემუშავების პროცესს და უზრუნველყოს მათ შესრულებას რესურსების ოპტიმალური გამოყენებით;
 
ამტკიცებს სკოლის შინაგანაწესს,  საშტატო განრიგსა და წლიურ ანგარიშებს;

პედსაბჭოსთან შეთანხმებით განსაზღვრავსშეიმუშავებს და განახორციელებს  სკოლის სასწავლო გეგმასრომელიც უნდა ეფუძნებოდეს მოსწავლეთა ინტერესებსშესაძლებლობებსა და განვითარების დონეს;

ზედამხედველობს დაწესებულების სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესს;

შეიმუშავებს და ახორციელელებს ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკასუზრუნველყოფს ადმინისტრაციულაკადემიურდა ტექნიკურ თანამშრომლებთან ხელშეკრულებების დადებასა და შესრულებასხელშეკრულების პირობების დარღვევისსააღმზრდელო საქმიანობისათვის შეუფერებელი ქმედების ჩადენის ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით არაკვალიფიციურობის დადასტურებისას უფლებამოსილია ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

უზრუნველყოფს ტრენინგებისა და პროფესიული განვითარების ხელმისაწვდომობას სკოლის თითოეული პედაგოგისათვის;

განიხილავს საჩივრებს და იღებს შესაბამის ზომებს;

დირექტორის გადაწყვეტილება ფორმდება ბრძანებით;

ადგენს იმ მოსწავლეებ სიასრომლებიც სარგებლობენ შეღავათის უფლებითუფლება აქვსდამფუძნებელთან და პედაგოგიურ საბჭოსთან შეთანხმებით (წარჩინებული მოსწავლეების სტიპენდირება)დანიშნოს სტიპენდიები და გასცეს პრემიებიჯილდოებიფინანსური დახმარება შრომითი კოლექტივის ცალკეულ წევრებსა და წარჩინებულ მოსწავლეებზე;
 
პასუხსმგებელია განათლების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის შესრულებაზე;
 
ახორციელებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით  გათვალისწინებულ სხვა საქმიანობას;

 

 

 1. დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
 2. წარმართავს სკოლის სასწავლო-აღმზრდელობით საქმიანობას;
 3. უზრუნველყოფს სკოლის სასწავლო პროცესის დაგეგმვას;
 4. უზრუნველყოფს საგნის სწავლების ეფექტური მეთოდების დანერგვას;
 5. სკოლის საგნობრივ კათედრებთან ერთად შეიმუშავებს და შეარჩევს სასწავლო პროგრამებს;
 6. აკონტროლებს სკოლაში მიმდინარე სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესს;
 7. კოორდინაციას და კონტროლს უწევს სკოლაში კათედრების მუშაობას;
 8. კოორდინაციას უწევს პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას;
 9. აკონტროლებს სკოლის პედაგოგიურ პერსონალსმათი პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას;
 10. სკოლაში სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესის გაუმჯობესების მიზნით შეიმუშავებს და წარუდგენს რეკომენდაციებს და წინადადებებს სკოლის დირექტორს;
 11. შეიმუშავებს სწავლა-სწავლების პროცესისათვისშეფასების სტრატეგიებს)სტანდარტებს  )კრიტერიუმებსპროცედურებს;
 12. ახორციელებს სკოლის წესდებით, შინაგანაწესით, წინამდებარე დებულებით და დირექტორის დავალებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებს კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით;

 

 

 

 

 

 

 1. დირექტორის მოადგილე ხარისხის დარგში.

 

 1. უწევს დახმარებას პედაგოგებს ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების ანალიზის წარმოებაში;
 2. ახდენს ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების მონიტორინგს კათედრების მიხდვით;
 3. ორგანიზებას უწევს სკოლის საზოგადოებრივ ღონისძიებებს, კონფერენციებს, ოლიმპიადებს და წარმომადგენლობით პრეზენტაციებს.
 4. ხელმძღვანელობს კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
 5. ეძიებს სკოლასა და ოჯახს შორის ინფორმაციის გაცვლის ფორმებს (წერილობითი კომუნიკაცია;  სკოლისა და საზოგადოების ურთიერთობები); აწარმოებს პიარ_მენეჯმენტს; სარეკლამო სამუშაოებს, საზოგადოების ინფორმირებას სკოლის შესახებ; ურთიერთობს რესურსცენტრთან და სხვა სტრუქტურებთან (სამთავრობო; არასამთავრობო);
 6. ახორციელებს საკლასო ჟურნალების წარმოებაზე კონტროლს. ახდენს ჟურნალების წარმოების წესის დაცვის უზრუნველყოფას; აკეთებს შესაბამის შენიშვნებს.
 7. ახდენს მშობელთა ინფორმირებას შეფასებებთან დაკავშირებით;
 8. უწევს კოორდინაციას კლასის დამრიგებლების მუშაობას;
 9. კოორდინაციას უწევს კლასის დამრიგებლების მეშვეობით მოსწავლეთა მშობლების ჩართვას სკოლის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
 10. ეხმარება კლასის დამრიგებლებს მოსწავლეთა საზოგადოებრივ ჩართულობის პროცესის სწორად განხორციელებაში. კოორდინაციას უწევს დამრიგებლების მიერ მოწოდებულ სამუშაო გეგმებს და ახდენს ჩატარებული სამუშაოების ანალიზს.
 11. ხელმძღვანელობს სასკოლო მიზნობრივი ექსკურსიების სათანადო უსაფრთხო დონეზე წარმართვას. თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მოსამზადებელ სამუშაოებს სასწავლო წლის ნორმალურად დაწყებისთვის.
 12. უწევს კოორდინაციას სკოლაში თვითმმართველობის მუშაობას; ზრუნავს მოსწავლეთა საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩაბმაზე.
 13. უწევს კოორდინაციას სკოლაში დამატებით საგანმანათლებლო (კლუბები) მუშაობას.

 

 

3.პედაგოგიური საბჭო

1. პედაგოგიურ საბჭოში ყველა მასწავლებელი სარგებლობს თანაბარი ხმის უფლებით. საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი.

2. საბჭოს წევრთა ერთ მესამედს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოიწვიოს პედაგოგიური საბჭოს სხდომა.

3. პედაგოგიურ საბჭოს ხელმძღვანელობს საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე იწვევს და წარმართავს საბჭოს სხდომებს.

4. პედაგოგიურ საბჭოში, შესაძლოა მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე შეიქმნას ცალკეული სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ასრულებენ საბჭოს დავალებებს და ანგარიშვალდებულნი არიან მის წინაშე.

5. პედაგოგიური საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმების უმრავლესობით, არანაკლებ საერთო ხმების ერთი მესამედისა.

3.1. პედაგოგიური საბჭოს ფუნქციები  

პედაგოგიური საბჭო:

ა) ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, დირექტორის მონაწილეობით შეიმუშავებს და ამტკიცებს სასკოლო სასწავლო გეგმას;

ბ ) საჭიროების შემთხვევაში, დირექტორთან შეთანხმებით ამტკიცებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის;

ბ) სკოლის დირექტორთან შეთანხმებით, საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად ამტკიცებს სასწავლო მასალას, მათ შორის, გრიფმინიჭებული, პედაგოგების მიერ შერჩეული, სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი სახელმძღვანელოების ნუსხას;

გ) სკოლის დირექტორის წარდგინებით, იხილავს და ითანხმებს სკოლის შინაგანაწესს.

დ)  სკოლის დირექტორის წარდგინებით განიხილავს, ამტკიცებს და შექავს ცვლილებები, სკოლის განვითარების მოკლევადიან და გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმებში;

ე) განიხილავს და სკოლის დირექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს  მასწავლებელთა წახალისების საკითხებს;

ვ) სკოლის დირექტორის წარდგინებით კომპეტენციის ფარგლებში განიხლავს სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.

4.საგნობრივი კათედრები

4.1 სკოლა ვალდებულია საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით შექმნას კათედრებირომელთა შემადგენლობა და ფუნქციები აისახება სასკოლო სასწავლო გეგმაშიკათედრაზე გაერთიანებული იქნება საგნობრივ ჯგუფში შემავალი ყველა საგნის მასწავლებელიიმ შემთხვევაშითუ სკოლაში საგნობრივ ჯგუფში შემავალი თითო საგნის მასწავლებელიაშესაძლებელია სხვადასხვა საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგნების მასწავლებლები ერთ კათედრაზე გაერთიანდნენ (მაგ., მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების); აგრეთვე რეკომენდებულია სკოლამ შექმნას დაწყებითი საფეხურის კათედრა.

4.2. კათედრაზე მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება სხდომის ოქმით.

4.3. კათედრა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება თუ მას ესწრება სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.

4.4. კათედრის სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა უმრავლესობით.

 1.  კათედრების ფუნქციებია:

ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება;

ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;

გ) საგაკვეთილო პროცესისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და სასკოლო ბიბლიოთეკისთვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა და პედაგოგიური საბჭოსთვის წარდგენა;

დ) სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ., ისტორიასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებისთვის საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვ.);

ე) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის;

ვ) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით;

ზ) შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი;

თ) სკოლის დირექტორისთვის მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრის წარდგენა.

4.3.  კათედრების მოწყობა:

ა) კათედრის თავმჯდომარეს ირჩევს კათედრა ერთი სასწავლო წლის ვადით ხმათა უმრავლესობით;

ბ) ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავმჯდომარედ შესაძლებელია ზედიზედ სამჯერ.

4.4.  კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:

ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა);

ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრებზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება (მაგ., გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის არჩევის თაობაზე);

გ) მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ.) ორგანიზება.

4.4.1. კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ (მათ შორის, სემესტრის დასრულებისას საგნის სწავლების შეჯამების და ანალიზის მიზნით). კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე. 

5.  ადმინიტრაცია

1. სკოლის ადმინისტრაციაში შედის: 

ა) ბუღალტერი;

ბ) საქმისმწარმოებელი/საინფორმაციო მენეჯერი;

გ) ბიბლიოთეკარი;

დ) დამხმარე ტექნიკური პერსონალი ( დარაჯი, დამლაგებელი, სკოლის ექთანი)

2. შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე სკოლის წინაშე მდგარი ამოცანების გადასაწყვეტად სკოლის ადმინიტრაციაში შესაძლოა დასაქმებდნენ აგრეთვე სხვა პირებიც.

3.ადმინისტრაციის თანამშრომლების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება, სკოლის შინაგანაწესით და  შრომითი ხელშეკრულებით. 

3. ადმინიტრაციას ხელმძღვანელობს სკოლის  დირექტორი.

5.1. ადმინისტრაციის ძირითადი ფუნქციებია:

ა) ორგანიზაციულ-ტექნიკურად უზრუნველყოს სკოლის და მისი სტრუქტურული ერთეულების გამართული ფუნქციონირება. 

ბ) ორგანიზაციული მომსახურება გაუწიოს სკოლის თანამშრომლებს მათ უფლებამოსილების განხორციელებაში. 

5.2. სკოლის ბუღალტერი

ახორციელებს საბუღალტრო აღრიცხვის სწორ ორგანიზაციას.

) ახორციელებს საბუთების თავისდროულ გაფორმებას და აკონტროლებს ჩატარებული ფინანსური ოპერაციების კანონიერებას.

)ახორციელებს სკოლის ფულადი სახსრების მოძრაობის და მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვასსკოლის თანამშრომელთა ხელფასების დროულ დარიცხვასა და გაცემას.

)აწარმოებს ორგანიზაციებსა და ფიზიკურ პირებთან წარმოშობილ ანგარიშსწორებათა დროულ აღრიცხვას.

) ახორციელებს ბუღალტრული ანგარიშების შედგენას და დაწესებულ ვადებში საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში წარდგენას.

)ახორციელებს ბუღალტრული დოკუმენტების აღრიცხვისა და რეგისტრებისხარჯთა ნუსხებისაგრეთვესხვა ბუღალტრული საბუთების შენახვასა და არქივაციას.

) მონაწილეობს ფულადი სახსრებისანგარიშსწორებებისა და მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციაშიგამოავლენს და აღრიცხავს ფინანსურ შედეგებს.

5.3. საქმისმწარმეოებელი/საინფორმაციო მენეჯერი

ა) ხელმძღვანელობს კანცელარიის საქმიანობას  საქმისწარმოების ერთიანი წესის შესაბამისად.

ბ) პასუხისმგებელია სკოლის არქივის დაცვაზე.

გ) პასუხისმგებელია თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგებაზე.

დ) აკონტროლებს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოებას.

ე) აწარმოებს სკოლის ბრძანებების, მოსწავლეთა ანბანურ, შემოსული და გასული კორესპონდენციების წიგნებს, აღრიცხვას დოკუმენტბრუნვას.

ვ) პაუსიხმგებელია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე.

ზ) მონიტორინგს უწევს სკოლის დირექციის მიერ გაცემული დავალებების შესრულებას.

თ) კოორდინაციას უწევს სკოლის ინფორმაციული სისტემის განვითარებას (ვებგვერდი, მოსწავლეების საინფორმაციო ბაზადოკუმენტაციის მართვის სისტემა და სხვ.)

 

5.4. ბიბლიოთეკარი

ხელმძღვანელობს სასკოლო ბიბლიოთეკის მუშაობას.

პასუხისმგებელია ბიბლიოთეკაში არსებული ინვენტარის და ლიტერატურის (წიგნის ფონდისმოვლა-პატრონობაზე.

დახმარებას უწევს მოსწავლეებს კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურის შერჩევაშიწიგნზე დამოუკიდებელი მუშაობის ჩვევების შეძენაში.

სისტემატურად აკეთებს ინფორმაციას პედსაბჭოზე ახლადმიღებული ლიტერატურის მეთოდური რეკომენდაციების შესახებ.

თანამშრომლობს საგნობრივ კათედრებთან.

აწარმოებს სკოლის ბიბლიოთეკის ფონდის საინვენტარო წიგნს და ანბანურ კართოთეკას. ახორციელებს გაცემული წიგნების ელექტრონულ აღრიცხვას და აკონტროლებს მათ დროულ დაბრუნებას.

მუხლი:6  მოსწავლეთა თვითმმართველობა

1. მოსწავლეთა თვითმმართველობა არის მოსწავლეთა არჩევითი ორგანორომელიც წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს.

2. საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები ირჩევენ საკუთარ თვითმმართველობებს

3. მოსწავლეები თავიანთ წარმომადგენლებს თვითმმართველობაში ირჩევენ თანასწორობის საფუძველზეფარული კენჭისყრითკლასების მიხედვით თანაბარი წარმომადგენლობის პრინციპის დაცვითშემდეგი წესით:

საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება სასწავლო წლის დაწყებიდან არა უგვიანესთვის ვადაში;

მოსწავლეთა თვითმმართველობების არჩევნების ჩატარების თარიღს ნიშნავს სკოლის დირექტორი.

4.მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობის წესი განისაზღვრება, დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს სკოლის დირექტორი.

თავი III.  სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი (განხორციელების პრინციპები)

 

მუხლი 7. სასწავლო პროცესის ენა

ასწავლო პროცესი სკოლაში ხორციელდება   ქართულ ენაზე. 

მუხლი 8. სასწავლო ცხრილის შედგენა

1. სასწავლო ცხრილი ძირითადი დოკუმენტია, რომელიც სასწავლო გეგმას და საგნობრივ პროგრამებთან ერთად არეგულირებს სასწავლო პროცესის გამართულ მუშაობას. კარგად შედგენილი და მეთოდურად დასაბუთებული სასწავლო ცხრილი განსაზღვრავს მთელი სასწავლო პროცესის ორგანიზებულად წარმართვას;

2.სასწავლო ცხრილი წარმოადგენს სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ სხვადასხვა სამუშაოთა განაწილებას. ცხრილის შედგენაზე უშუალო პასუხისმგებელია დირექტორის მოადგილე-სასწავლო დარგში.

3. დირექტორის მიერ დამტკიცებული ცხრილი იურიდიულ ძალას ღებულობს   და მისი შეცვლა დაუშვებელია. მეცადინეობის ცხრილი ერთნაირად სავალდებულოა, როგორც სკოლის  მასწავლებელთათვის ისე მოსწავლეებისათვის;

4. ცხრილში აღინიშნება დისციპლინის დასახელება, მასწავლებლის გვარი, მეცადინეობის დღე, საათი და მეცადინეობის ჩატარების ადგილი(სართული, ოთახის ნომერი) თითოეული კლასისთვის.

5. სასწავლო ცხრილების შედგენის   ხარისხი დიდადაა დამოკიდებული საკლასო ოთახებისა და   სასწავლო ლაბორატორიების პასპორტიზაციაზე. სკოლაში უნდა იყოს კართოტეკა, რომლებიც უნდა ინახებოდეს თითოეული კლასის პასპორტ-დახასიათება: რამდენი მოსწავლე  ეტევა საკლასო ოთახში, როგორია დაფა, შეიძლება თუ არა სწავლების ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, ნათელია თუ არა, იკეტება თუ არა და სხვა. საკლასო ოთახების პასპორტები ყოველწლიურად უნდა განახლდეს სწავლის დაწყების წინ.

6. ცხრილი თავდაპირველად იწერება შავი ფერის ფანქრით, სათანადო შემოწმების შემდეგ კი, ამობეჭდილი სახით წარედგინება დირექტორს დასამტკიცებლად;

8.  ცხრილები  სათანადო  ადგილას  გამოიკვრება  სემესტრის  დაწყებამდე  ათი  დღით  ადრე  და გაკრული უნდა იყოს სემესტრის დასრულებამდე;

9. ცხრილის შედგენის დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი ძირითადი პუნქტები:

ა) კვირის დღეების მიხედვით დისციპლინების განაწილებისას საჭიროა მონაცვლეობა მათი სირთულის გათვალისწინებით;

)   გაკვეთილები,   პრაქტიკული   და    ჯგუფური   მუშაობის   საათები   ისე   უნდა   დაიგეგმოს,   რომ თეორიული მასალის ათვისება წინ უნდა უსწრებდეს პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარებას;

გ) დაუშვებელია ცხრილის შემჭიდროება თეორიული  მასალის ადრე ამოწურვის მიზნით. ცალკეულ შემთხვევაში დასაშვებია მხოლოდ პრაქტიკული/ლაბორატორიულ სამუშაოთა შემჭიდროება და ადრე დამთავრება საბუნებისმეტყველო  დისციპლინების  თავისებურებებთან დაკავშირებით.

)  ცხრილში არ უნდა იყოს ე.წ. „ფანჯრები“ ე.ი. იძულებითი შესვენებები; მეცადინეობის საათებს შორის შესვენება არ უნდა იყოს 5-10   წუთზე ნაკლები (სასწავლო პროცესის დამტკიცებული განრიგის შესაბამისად);

) ცხრილის შედგენის დროს მასწავლებელთა სურვილები გათვალისწინებული უნდა  იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ ირღვევა მეთოდური მოთხოვნები და ხელი ეწყობა გაკვეთილებისა და პრაქტიკული-ჯგუფური მეცადინეობის უკეთ ჩატარებას.

) სასწავლო ცხრილების შესრულებას ამოწმებს სკოლის დირექტორის მოადგილე.

) დამტკიცებული ცხრილის შეცვლა დასაშვებია დირექტორის ნებართვით და ისიც იმ უკიდურეს შემთხვევაში, თუ ასეთი შეცვლა არ იმოქმედებს სწავლის ხარისხზე.

თ) ცხრილის შექმნაში მონაწილეობენ, საგნობრივი კათდრები.

მუხლი 9სწავლის ხანგრძლივობა

1.სწავლის ხანგრძლივობა, რდადეგების დრო და ვადები  განისაზღვრება კანონმდებლობითა და სკოლის კალენდრით  

2. სკოლა უფლებამოსილია განსაზღვროს სასწავლო პროცესის დაწყების თარიღიასევე, სასწავლო პროცესის დროებითი ხასიათის შეჩერების (არდადეგებისრიოდირომელთა შესახებ სკოლამ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს სამინისტროს.

3.სკოლა ვალდებულია აანაზღაუროს გადატანილი/შენაცვლებული სასწავლო დღეები სასკოლო საათობრივ ბადეში გათვალისწინებული ჯამური საათების რაოდენობის შესაბამისად.

4. ინფორმაცია სასწავლო პროცესის განრიგის შესახებ საჯაროა და  სასწავლო პროცესში მონაწილე მხარეებს მიოდებათ სასწავლო წლის დაწყებამდე.

 

თავი IV.  მოსწავლეთა ჩარიცხვისსხვა სკოლაში გადასვლის, პარალელურ კლასში, კლასიდან კლასში გადაყვანის, სტატუსის შეჩერება/აღდგენისა და მოსწავლეთა სიიდან ამორიცხვის წესი

მუხლი 10. სკოლაში მოსწავლეთა ჩარიცხვა

1.სკოლაში მოსწავლეების ჩარიცხვა წარმოებს მოქმედი კანონმდებლობითა და სკოლის შინაგანაწესით დადგენილი წესით.

2. რეკომენდაცია მშობლებისათვის სკოლაში მოსწავლეთა გადმოყვანის დროს  

სკოლაში მოსწავლეთა გადმოყვანის დროს სკოლა ვალდებულია მშობელს გააცნოს სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა და შინაგანაწესი.  

3. სკოლაში მოსწავლეთა ჩარიცხვის გაფორმება

სკოლა ვალდებულია ყოველი მოსწავლის ჩარიცხვა სკოლაში გააფორმოს დირექტორის შესაბამისი ბრძანებით. ბრძანებაში მითითებული უნდა იყოს მოსწავლის გვარი, სახელი და შესაბამისი კლასი.

მუხლი 11. მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლა

მოსწავლეს უფლება აქვს მობილობის წესით  გადავიდეს სასწავლებლად სხვა სკოლაში ზოგადი განათლების იმავე საფეხურზე მობილობის წესისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

1.         სკოლა ვალდებულია მოამზადოს და    მიმღებ სკოლას  ფოსტის მეშვეობით გადაუგზავნოს შემდეგი საბუთები:

•           მოსწავლის სიიდან ამორიცხვის შესახებ ბრძანების ამონაწერი;

•           მოსწავლის პირადი საქმე;

•           გაცდენების რაოდენობა, მოსწავლის სემესტრული და მიმდინარე ნიშნების ამონაწერი;

•           მოსწავლის დაბადების მოწმობის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი;

•           მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

2.         მოსწავლის საბუთების მომზადებასა და გაგზავნას უზრუნველყოფენ კლასის დამრიგებელი და სკოლის კანცელარია.

 მუხლი 12. მოსწავლის პარალელურ კლასში გადასვლა

მოსწავლეს უფლება აქვს სურვილის შემთხვევაში, სკოლის დირექტორის თანხმობით გადავიდეს პარალელურ კლასში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

1.         მშობელმა (კანონიერმა წარმომადგენელმა) სკოლაში უნდა წარმოადგინოს განცხადება პარალელურ კლასში გადასვლასთან დაკავშირებით, სადაც დაფიქსირებული იქნება ის მოტივი, რისთვისაც განმცხადებელი ითხოვს მოსწავლის პარალელურ კლასში გადაყვანას;

2.         საჭიროების შემთხვევაში, საკითხის გადაწყვეტის მიზნით, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მოსთხოვოს დამატებითი განმარტებები დირექტორის მოადგილეს, დამრიგებლებს ან პედაგოგებს;

3.         მოსწავლის პარალელურ კლასში გადაყვანა/არ გადაყვანის შესახებ გადაწყვეტილებას ღებულობს სკოლის დირექტორი განცხადების წარდგენიდან არაუმეტეს ათი სამუშაო დღის ვადაში ;

 

      მუხლი 13. მოსწავლის კლასიდან კლასში გადაყვანა

•           მოსწავლის კლასიდან კლასში გადაყვანა ხდება სასწავლო წლის  ბოლოს საბოლოო აკადემიური შედეგების მიხედვით;

•           მოსწავლის კლასიდან კლასში გადაყვანისას აუცილებლად გათვალისწინებულ   უნდა იქნას სასწავლო გეგმით დამტკიცებული კლასიდან კლასში გადასაყვანი ბარიერის პირობა;

•           თითოეული მოსწავლის კლასიდან კლასში გადაყვანა სასწავლო წლის ბოლოს ფორმდება სკოლის დირექტორის ბრძანებით.

 

 

       მუხლი 14. მოსწავლის სტატუსის შეჩერება/აღდგენა

 

 1. მოსწავლის სტატუსის შეჩერება/აღდგენა რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით.
 2. მოსწავლის სტატუსის შეჩერება/აღდგენა ხდება სკოლის დირექტორის ბრძანებით

   მუხლი 15. სკოლის სიიდან მოსწავლის ამორიცხვა

   1.მოსწავლის სიიდან ამორიცხვა რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით.

   2.მოსწავლის სიიდან ამორიცხვა ფორმდება დირექტორის ბრძანებით.

   3.სკოლა ვალდებულია დირექტორის ბრძანების შესაბამისი დამოწმებული ჩანაწერი     გააკეთოს მოსწავლის პირად საქმეში, სადაც აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ამორიცხვის მიზეზი და თარიღი.

    4.სკოლის სიიდან ამორიცხულ მოსწავლეს უფლება აქვს სწავლა სხვა სკოლაში განაგრძოს.

მუხლი 16.მშობელთან საგანმანათლებლო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება

1. სკოლის ყველა მოსწავლის მშობელთან ფორმდება საგანმანათლებლო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება ერთი სასწავლო   წლის ვადით;

2.  ხელშეკრულება  მოიცავს   შემდეგ  აუცილებელ რეკვიზიტებს:

 სარეგისტრაციო მონაცემები;

მოსწავლს სახელიგვარი, კლასი, მშობლის/ანონიერი წარმომადგენლის შესაბამისი ინფორმაცია.

აბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის საფასური და მისი დაფარვის წესი;

ხარეთა ურთიერთმოვალეობები და პასუხისმგებლობა მათი შეუსრულებლობისათვის;

ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი და ვადა.

ხარეთა ან მათი წარმომადგენლების ხელმოწერები.

3. ხელშეკრულებას ხელს აწერს სკოლის დირექტორი ერთი მხრიდან და მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი ორე მხრიდან.

4. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლიარი გადაეცემა მოსწავლის მშობელსხოლო მეორე ეგზემპლარი გადაეცემა ბუღალტერიას.

 

მუხლი 17სწავლის საფასურიმისი გადახდის წესი და შეღავათები

1. სწავლის საფასური განისაზღვრება სასწავლო საფეხურებისა და კლასების მიხედვით, დირექტორის ბრძანების შესაბამისად.

2.  სწავლის  საფასურის  სემესტრული  ოდენობა  გადახდილი  უნდა  იყოს  შესაბამისი  სემესტრის დასრულებამდე(სასწავლო წლის დასრულებამდე 1 თვით ადრე) აღნიშნული თარიღის გადავადება შესაძლებელია მხოლოდ დირექტორთან შეთანხმების შემთხვევაში.

3.   სწავლის  საფასური   გადახდილი უნდა  იყოს უნაღდო  ანგარიშსწორების   ფორმით,  სკოლის საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვის გზით.

4. სკოლის მოსწავლის მშობლის მხრიდან სწავლის საფასურის ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკით დაფარვის მოთხოვნის შემთხვევაში(დასაბუთებული არგუმენტირება) სკოლასა და მშობელს შორის ფორმდება თანხმების ხელშეკრულება   წერილობითი სახით.

5.    სკოლის დირექტორატი  უფლებამოსილია  მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე მიიღოს    გადაწყვეტილება    მოსწავლის სწავლის საფასურის გადახდის გადანაწილებაზესწავლის საფასურის ოდენობის შემცირებასა თუ სწავლის საფასურის გადახდისაგან მოსწავლის განთავისუფლების თაობაზე.

 

მუხლი 18. დასკვნითი დებულებები

სკოლის დებულებას ამტკიცებს, მასში ცვლლილებები და დამატებები შექვს პარტნიორთა კრებას.

14-09-2019, 11:15
ვრცლად
Image [xfgiven_youtube]
[/xfgiven_youtube]

 

,,დამტკიცებულია“

შპს ,,თამარისის“ დირექტორის

ბრძანება N--   21 ნოემბერი 2019 წელი

 

 

 

დებულება

 

 

 

 

უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის და   სამედიცინო დახმარების  მექანიზმების შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბათუმი-2019

 

 

 

დანართი N1

 

უხლი 1. ზოგადი დებულებები

 

1.   წინამდებარე წესი განსაზღვცრავს კერძო სკოლა შპს ,,თამარისი“ (შემდგომში »სკოლა) უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმებს).

2.   სასკოლო უსაფრთხოებასა და  ამედიცინო დახმარებაზე პასუხისმგებელი პირები თავიანთი საქმიანობის სფეროში ხელმძღვანელობენ საქართველოს მოქმედი ანონმდებლობით, სასკოლო აქტებით, ეთიკის კოდექსით და წინამდებარე დებულებით.

 

უხლი 2. სკოლის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სამსახურები

 

 1. სკოლის უსაფრთხოება შენობის შემოსასვლელიდან იწყებაამ მიზნით,  სკოლის შემოსასვლელ-გასასვლელში და ყველა სართულზე დამონტაჟებულია უსაფრთხოების კამერებირომელიც კონტროლდებასკოლის გარე და შიდა პერიმეტრს  აკონტროლებს უსაფრთხოებაზე პასუხიმგებელი პირი.  აკრძალულია უცხო პირთა შესვლა სკოლის ტერიტორიაზე სასწავლო პროცესის დროს სკოლის დირექციის ნებართვის გარეშემოქმედებს სკოლის შენობაში შესვლისა და შენობის დატოვების "ერთი კარის პრინციპი".სკოლის   დაცვის   სამსახური   უზრუნველყოფს   სკოლის   ქონების   დაცვასსახანძრო უსაფრთხოებასმოსწავლეთაპედაგოგთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოებასსკოლის ექთანი უზრუნვლყოფს სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას სკოლის რიტორიაზე.

 

  უხლი 3. უსაფრთხოების და წესრიგის დაცვის მექანიზმები

 

1.  სკოლაში დამონტაჟებული სამეთვალყურეო კამერები მუდმივად კონტროლდება სკოლის უსაფრთხოებაზე პასუხიმგებელი პირის მირ  და კონკრეტული დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ხდება დარღვევის აღმოფხვრა. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერების დათვალიერება, დამრღვევის იდენტიფიცირება.

2.  მოსწავლის  მხრიდან  ეთიკის  კოდექსის  დარღვევის  შემთხვევაში  (ჩხუბი,  სასკოლო ვენტარის დაზიანება, წესრიგის დარღვევა, უხამსი საქციელი, ბილწსიტყვობა და სხვა) უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი, რომელმაც აღმოაჩინა დარღვევა, ადგენს ოქმს, სადაც აღწერილია დარღვევის არსი, დამრღვევის მონაცემები (გვარი, სახელი, კლასი) დამრღვევის ახსნა- განმარტება, შედგენილი ოქმი გადაეცემა სკოლის ადმინისტრაციას რეაგირებისათვის.

მუხლი 4. მოსწავლის მიერ სკოლის დატოვების მექანიზმი

 1. სკოლის მოსწავლის მიერ სკოლის ტერიტორიის დატოვება უნდა მოხდეს მას შემდეგ, რაც კლასის დამრიგებლის მიერ გაფრთხილებული იქნება, როგორც მშობელი, აგრეთვე, დირექციის წარმომადგენელი და ამ მოსწავლეზე დაშვებული იქნება საშვი(იხ. დანართი N1) სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, მოსწავლეები სკოლას დატოვებენ გაკვეთილების დამ­თავ­რების შემდეგ.
 2. სკოლის დატოვების მიზეზი შეიძლება იყოს შეუძლოდ გახდომა, რომელიც საჭიროებს ექიმის გადაუდებელ კონსულტაციას, ასევე, ოჯახური პირობები, მშობლის შეტყობინება და სხვ.
 3. პასუხისმგებელი პირის მიერ ხელმოწერილი საშვის საფუძველზე, უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლი პირი მოსწავლეს პირადად გაატანს მშობელს(მეურვეს), ან მშობლის მიერ გამოგზავნილ ტრანსპორტს(ავტომანქანის მარკისა და ნომრის აუცილებელი ჩანიშვნის შემდეგ).

  მუხლი 5. მორიგეობის ორგანიზება

 1. უსაფრთხო, ორგანიზებული და კარგად დისციპლინირებული გარემოს შექმნის მიზნით, სკოლაში შემუშავებულია მასწავლებელთა და მომსახურე პერსონალის მორიგეობის განრიგი, შენობის თითოეულ სართულზე გამოყოფილია პასუხისმგებელი მორიგე; ყველა კლასსთან მორიგეობს კლასის დამრიგებელი, რომლებიც უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლ პირთან ერთად ყურადღებას მიაქცევს, რომ გაკვეთი­ლე­ბის პერიოდში მოსწავლები არ იმყოფებოდნენ გარეთ.
 2. მასწავლებლის მიერ კლასიდან გაძევებულ მოსწავლეს(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ჩაიბარებს მორიგე მასწავლებელი. 

        მუხლი 6. უკონტაქტო ზედაპირული დათვალიერება

 1. სკოლაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზნით დასაშვებია უკონტაქტო ზედაპირული დათვალიერების განხორციელება, რომლის მიზანია უსაფრთხოებაზე პასუხსიმგებელი პირის, ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში − სკოლის დირექტორის მიერ განსაზღვრული საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული ნივთის, მოსწავლის მიერ სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის/სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღის აღმოჩენა, იმ საგნის აღმოჩენა, რომელსაც სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის/სამართალდარღვევის ჩადენის კვალი ატყვია, სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის/სამართალდარღვევის ჩადენით მოპოვებული ნივთისა და ფასეულობის, აგრეთვე იმ საგნისა და დოკუმენტის აღმოჩენა, რომლებიც საჭიროა სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის/სამართალდარღვევის ჩადენის გარემოებათა გასარკვევად.
 2. უკონტაქტო ზედაპირული დათვალიერების განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გარემოებები მიუთითებს მოსწავლის მიერ სკოლის შინაგანაწესის შესაძლო დარღვევაზე ან/და შესაძლო სამართალდარღვევის ჩადენაზე და არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისათვის, რომ უკონტაქტო ზედაპირული დათვალიერების შედეგად გამოვლინდება სკოლის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომა ან/და შესაძლო სამართალდარღვევა.
 3. უკონტაქტო ზედაპირული დათვალიერება შესაძლოა განხორციელდეს ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლით დადგენილი წესით.

მუხლი 7ძალადობის დაუშვებლობა და უსაფრთხოება

 1. დაუშვებელია სკოლაში ძალადობა მოსწავლის ან ნებისმიერი სხვა პირის მიმართფიზიკური ან/და სიტყვიერი შეურაცხყოფის შემთხვევაში დირექცია ვალდებულიადაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 2. დირექცია ვალდებულია:

ა. შექმნას ჯანმრთელობისსიცოცხლისა და საკუთრებისათვის უსაფრთხო გარემო სასკოლო დროსაგრეთვე სკოლის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

ბ. მიიღოს ყველა გონივრული ზომა სასკოლო დროსაგრეთვე სკოლის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსწავლისმშობლის და მასწავლებლის უფლებებისა და თავისუფლებების ჯეროვანი დაცვისდარღვევის თავიდან აცილების ან აღკვეთის მიზნით.

 1. იზღუდება სკოლის ტერიტორიაზე უცხო პირების შესვლა ლეგიტიმური მიზეზის გარეშე.  დაცვასა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი ახდენს იმ გარეშე პირების რეგისტრაციას, რომლებიც სკოლაში შევლენ დირექციის ნებართვის შემთხვევაში.   
 2. უსაფრთხო სკოლის ფარგლებში, სასკოლო დისციპლინის განმტკიცებისათვის შინაგანაწესით დადგენილი წესების, გარდა კონკრეტული მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეიძლება დირექტორის მიერ დამატებით შემოღებულ იქნას დროებითი გამკაცრებული წესებირომლებიც ეფუძნება მოსწავლის და მასწავლებლის თავისუფლებისა და ღირსების პატივისცემას.
 3. დირექციას უფლება აქვსსაჭიროების შემთხვევაშიდაესწროს მოსწავლეთამშობელთა და მასწავლებელთა შეკრებას.
 4. გარეშე პირს უფლება აქვსდაესწროს მოსწავლეთა შეკრებას მხოლოდ მათი მიწვევით და დირექტორის თანხმობითგარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისარაც დაკავშირებულია  სკოლის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან.
 5. დირექცია  უფლებამოსილია უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვისას მოსწავლესმშობელსმასწავლებელს და გარეშე პირს გონივრულ ვადაში განუმარტოს შეზღუდვის საფუძველი.
 6. სკოლის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართალდამცავი ორგანოების მიერ განხორციელებული მოქმედებები რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 8.  უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვა

 1. სკოლამ შეიძლება სასკოლო დროს ან სკოლის ტერიტორიაზე კანონმდებლობის დაცვით:
   
  )  შეზღუდოს გარეშე პირთა უფლებები და თავისუფლებები,
   
  დაადგინოს მოსწავლისმშობლის და მასწავლებლისაგრეთვე მათი გაერთიანებების უფლებებისა და თავისუფლებების არადისკრიმინაციული და ნეიტრალური შეზღუდვის წესები მოქმედი კანონმდებლობის  მოთხოვნათა შესასრულებლად,
 2. უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვა დასაშვებია აგრეთვე, თუ არსებობს საფუძვლიანი და გარდაუვალი საფრთხე:

ჯანმრთელობისსიცოცხლისა და საკუთრების უსაფრთხოებისა;

ნარკოტიკებისალკოჰოლის ან თამბაქოს მოხმარების ან უკანონო ქმედების წახალისებისა;
 
უხამსობის ან ცილისწამების გავრცელებისეთნიკური ან რელიგიური შუღლის გაღვივებისდანაშაულისაკენ ან ძალადობისაკენ წაქეზებისა;

სასწავლო პროცესის მსვლელობის,  საქმიანობის ან სკოლის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებისათვის ხელისშეშლისა.

 1. სკოლაში უსაფრთხო გარემოს შექმნის თანახმად, აკრძალული ნივთებია:

თამბაქოს ნაწარმი;

ყველანაირი სახის იარაღი ან ისეთი ბასრი ნივთებირომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნას იარაღად;

სანთებელა ან ასანთი;

ალკოჰოლური საშუალებები;

)აზარტული თამაშის საშუალებები;

ძვირად ღირებული ნივთები  ან დიდი ოდენობით ფულისკოლა პასუხისმგებლობას არ იღებს ამ ნივთების დაკარგვასა და მოპარვაზე.

ნარკოტიკული საშუალებები;

ასაფეთქებელი და მომწამვლელი ნივთიერებები; 

ფსიქოტროპული ნივთიერებებიექიმის შესაბამისი ნებართვის გარეშე.

 

უხლი 9. სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები

 

1.   სკოლ ქმნის პირობებს სასწავლო პროცესის მონაწილეთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის. ამ მიზნით  სკოლაში    ფუნქციონირებს    სამედცინო    ოთახი,    რომელიც    აღჭურვილია     პირველადი  დახმარების აღმოჩენისათვის საჭირო მედიკამენტებით.

2. სკოლის ექთანი (შემდგომში „მედიკოსი“) სკოლის დირექტორთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოადგენს სკოლის თანამშრომელს.

3. „მედიკოსი“ თავის საქმიანობაში  ხელმძღვანელობს დირექტორის მიერ სკოლის ტერიტორიაზე სამოქმედოდ გამოცემული ბრძანებითინსტრუქციებითა და მითითებებითსხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე  ნორმატიული  აქტებით.

მედიკოსის უფლებები და მოვალეობები:

თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში “მედიკოსი“

1.ახორციელებს ამ ინსტრუქციის შესაბამისად საქმიანობასუზრუნველყოფს და აკონტროლებს სკოლის წინაშე არსებული სამედიცინო კუთხით განსახორციელებელი ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებას.

2.ხელმძღვანელობს სკოლის სამედიცინოჰიგიენურ-სანიტარული პროცესის დაცვას.

3.აკონტროლებს და ყოველდღიურად ატარებს მონიტორინგს კლასებისდერეფნებისსასადილოს, ტუალეტის(ყოველდღიური დამუშავება ქლორამინის ხსნარით) სისუფთავის შემოწმების მიზნით და ყოველდღიურ ინფორმაციას აწვდის დირექტორს.

4.თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს  სასწავლო წლის ნორმალურად დაწყებისთვის მოსამზადებელ  სამუშაოებს.

“მედიკოსი“ ვალდებულია:

1. ითანამშრომლოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრთან;

2.დადგენილი ჰქონდეს და იცოდეს სკოლის მოსწავლეთა ზუსტი რაოდენობა.

3.მზადყოფნაში ჰქონდეს სანიტარული კუთხით სასწავლო პროცესისათვის სამედიცინო კაბინეტისანიტარული წერტილები სართულების მიხედვით და სასადილო.

4. აღმოუჩინოს პირველადი დახმარება მოსწავლეეებს.(დანართი N2)

5.განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოსაღრიცხოს და მეთვალყურეობის ქვეშ ჰყავდეს ავადმყოფი მოსწავლეები (დიაბეტიეპილეფსიადაქვეითებული მხედველობა,  სმენა დაქვეითებული), იზრუნოს სკოლის სამედიცინო მომსახურების ხარისხსა და ეფექტიანობის ამაღლებისათვის.

ინფორმაცია მოსწავლის ჯანმრთელობაზე

ნებისმიერი სამედიცინო ინფორმაციამისამართებიტელეფონებიაცრები და სხვა ინახება მოსწავლის პირად საქმეში, განსაკუთრებული ყურადღების საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სამედცინო ცნობების დუბლიკატები-სკოლის მედიკოსთან. მასწავლებლები და სკოლის თანამშრომლები  ინფორმირებული უნდა იყვნენ მოსწავლის ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებინფორმაცია მოსწავლის ჯანმრთელობის შესახებ კონფიდენციალურია.

წამლები

ისეთი მდგომარეობის შესამსუბუქებლადროგორიცაა თავის ან ყელის ტკივილიმოსწავლეებს მშობელთა ნებართვით მიეცემათ წამლები

თუ მოსწავლეს, რაიმე მიზეზის გამო სჭირდება სახლიდან მოტანილი წამლების მიღება სასკოლო დროსმაშინ წამალი უნდა შეინახოს სკოლის ედიკოსის კაბინეტში და მას თან უნდა ახლდეს მშობლის წერილობითი ნებართვამითითებული უნდა იყოს წამლის მიცემის დრო და რაოდენობა. სკოლის მედიკოს დაეხმარება მოსწავლეს წამლის მიღებაში.

მასწავლებლის ქმედება მოსწავლისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად:

 • მოსწავლის საგაკვეთილო პროცესის მიმდინარეობისას ცუდად გახდომის შემთხვევაში, მასწავლებელი მოიხმობს სკოლის მედიკოს მოსწავლისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით;
 • ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, ან მედიკოსი ატყობინებს მშობელს/მეურვეს შვილის ავადმყოფობის შესახებ;
 • გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების საჭიროების შემთხვევაში, სკოლის ადმინისტრაცია მშობელთან შეთანხმებით, იძახებს სასწრაფო დახმარების სამსახურს; ბავშვის სტაციონარში გადაყვანის მიზნით.
 • მშობლის დაგვიანების შემთხვევაში, მოსწავლეს სასწრაფო დახმარების სამსახურთან ერთად სტაციონარში გაყვება სკოლის მედიკოსი, ან კლასის დამრიგებელი, რომელიც მოსწავლესთან სტაციონარში იცდის მშობლის/მეურვის მოსვლამდე.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

 • უბედური შემთხვევების დროს სკოლაპირველ რიგშისაქმის კურსში აყენებს მშობლებსთუ ამას საჭიროება მოითხოვსიძახებს სასწრაფო დახმარების მანქანას
 • სერიოზული ავადმყოფობის შემთხვევაში, სკოლის მედიკოსი საქმის კურსში აყენებს ადმინისტრაციას და/ან მშობლებს . მშობლები ვალდებული არიან გადაიყვანონ მოსწავლე სახლში ან სამედიცინო დაწესებულებაშითუ ავადმყოფობა სერიოზულია და მშობლის მოცდის საშუალება არ არისსკოლა გამოიძახებს სასწრაფო დახმარების მანქანას და ბავშვი გადაყვანილი იქნება საავადმყოფოში.
 •  ავადმყოფმა  ბავშვმა შესაძლებელია გადადოს ავადმყოფობა სხვა მოსწავლეებს და სკოლის თანამშრომლებსამიტომ მოსწავლის მშობელი ვალდებულია წაიყვანოს იგი სახლშიმოსწავლე სკოლიდან თავისუფლდება:    
 • თუ აქვს სიცხე  37.5  ან მეტი;
 • თუ ერევა გულიაღებინებს, აქვს ძლიერი მუცლის ტკივილი;
 • თუ აქვს დიარეა;
 • თუ არის გაციებულისტკივა ყელიმუდმივად ახველებს;
 • თუ აქვს გაწითლებული თვალებიგამონადენი თვალიდან;
 • თუ აქვს გამონაყარი კანზე;A
 • თუ არის ეჭვი კანის პარაზიტებზე;
 • თუ შესიებული აქვს ჯირკვლები კისერზე;
 • თუ სტკივა ყური;
 • თუ აქვს პედიკულოზი;
 • თუ აქვს სხვა სერიოზული დაავადებების სიმპტომები.

მოსწავლეებს არ აქვთ უფლება დატოვონ სკოლა ავადმყოფობის მიზეზით მედიკოსის ნებართვის  და სკოლის ადმინისტრაციის საქმის კურსში ჩაყენების გარეშე.

ავადმყოფობის შემდეგ სკოლაში დაბრუნება

მშობლებმა უნდა გააგებინონ სკოლას თავისი შვილის ყველა ინფექციური დაავადების შესახებ მანამ,  სანამ მოსწავლე დაბრუნდება სკოლაში. (ჩუყვავილა,წითელა,ყბაყურა და სხვ.)მოსწავლეებმარომლებმაც გადაიტანეს ეს დაავადებები, უნდა წარმოადგინონ ექიმის ცნობა გამოჯანმრთელების შესახებმოსწავლეებირომლებსაც აქვთ პედიკულოზი, არ დაიშვებიან სკოლაში სრულ განკურნებამდერასაც ექიმის ცნობა დაადასტურებს

 

მუხლი 10. დასკვნითი დებულებები

 1. აღნიშნული დებულება თანაბრად სავალდებულოა სკოლის პედაგოგთა, მომსახურე პერსონალისა და სკოლის მოსწავლეებისათვის.
 2. დებულებაში ნებისმიერი ცვლილებების შეტანა, დამატება ხორციელდება მოქმედ კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების/დამატებების  შესაბამისად.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    დანაართი N1

 

 

მოსწავლის მიერ სკოლის ტერიტორიის დატოვების ნებართვა        

„       “ კლასის მოსწავლეს--------------------------- მშობელთან/                     

კანონიერ წარმომადგენელთან სატელეფონო შეტყობინებისა                      

 და  თანხმობის თანახმად,  მიეცეს სკოლის ტერიტორიის                                                           

დატოვების ნებართვა----------------წლის  --------------------                         

საჭიროება/მიზეზი ----------------------------------------------                          

----------------------------------------------------------------------                         

დირექტორი:                                       ბ.ჯაფარიძე                                             

„     “-----------------  20 -- წელი                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

დანართი N2

 

რველადი დახმარების გაწევის მეთოდები

 

1.   პირველი დახმარება გულის წასვლის დროს:

 

 

 

·  დააწვინეთ   დაზარალებული   ზურგზე    და     ქვედა    კიდურები    განალაგეთ ვერტიკალურად.

 

·  უზრუნველყავით სუფთა ჰაერის მიწოდება;

 

· ას შემდეგ, რაც დაზარალებულს დაუბრუნდება ცნობიერება, გაამხნევეთ და დაეხმარეთ მას ნელ-ნელა წამოჯდომაში;

 

· გულმოდგინედ ჩაატარეთ განმეორებითი დათვალიერება, რადგან შესაძლებელია დაცემისას                      დაზარალებულს  მიეღო   ტრავმა,   გაუწიეთ   პირველი          დახმარება დაზიანების                                  შესაბამისად.      თუ    დაზარალებულს  სწრაფად        არ                      უბრუნდება ცნობიერება, გახსენით სასუნთქი გზები, შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. საჭიროების შემთხვევაში მზად იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩასატარებლად.

 

·  თუ გონზე მოსვლის შემდეგ დაზარალებული კვლავ ცუდად გრძნობს თავს, ურჩიეთ მას დაწვეს ზურგზე და აუწიეთ ფეხები, სანამ ზოგადი მდგომარეობა ბოლომდე არ გაუმჯობესდება.

 

2.   ხელოვნური სუნთქვის ჩატარების ტექნიკა


 

 

 


 

·    ჩაბერეთ  დაზარალებულს  პირში  5  წამში  ერთხელ.  ყოველი  ჩაბერვის  შემდეგ მოაშორეთ ტუჩები დაზარალებულის პირს და შემდეგ ჩაბერვამდე დაელოდეთ გულმკერდის კედელი დაუბრუნდეს საწყის მდებარეობას;

 

·    ყოველი  10  ჩაბერვის             შემდეგ  კვლავ  გადაამოწმეთ  სუნთქვა  და  ცირკულაციის ნიშნები;

 

·    თუ   ცირკულაციის ნიშნები არ არის, ეს ნიშნავს რომ გული გაჩერებულია და თქვენ სწრაფად უნდა დაიწყოთ გულის არაპირდაპირი მასაჟი:

 

3.   გულის არაპირდაპირი მასაჟის შესრულების ტექნიკა

 


 

 

 

 

·    დადექით   მუხლებზე   დაზარალებულის  გულმკერდის   გასწვრივ.   მოძებნეთ დაზარალებულის დვრილების შემაერთებელი ხაზის შუა  წერტილი, ამ წერტილის ქვევით ვათავსებთ ერთ ხელს, ისე, რომ მკერდის ძვალზე იდოს მხოლოდ მტევნის უკანა ნაწილი; ეს არის ის ადგილი, რომელზეც თქვენ უნდა    მოახდინოთ ზეწოლა;

 

 

·    დაადეთ მტევანი ზემოდან მეორე ხელს, შეჭიდეთ თითები და ასწიეთ ზემოთ ისე, რომ მკერდის ძვალზე იდოს მხოლოდ მტევნის უკანა ნაწილი;

 

·    გაშალეთ ხელები იდაყვის სახსარში ისე, რომ თქვენს ხელებსა და გულმკერდის წინა კედელს შორის იყოს სწორი კუთხე. მოახდინეთ ზეწოლა მკერდის ძვალზე ისე, რომ ზეწოლის                    სიღრმე   არ   აღემატებოდეს 4-5    სმ-ს.   ზეწოლის   შემდეგ   ხელების მოუშორებლად მიეცით   მკერდის   ძვალს   საწყის   მდებარეობაში დაბრუნების საშუალება. ზეწოლისას ითვალეთ: “ერთი, ორი, სამი, ოთხი 15-მდე” ისე რომ 1 წუთში გამოვიდეს 100 ზეწოლა მკერდის ძვალზე.

 

·    თუ თქვენ მარტო ხართ:

 

ოახდინეთ 15 ზეწოლა. ამის შემდეგ თქვენ

უნდა   დაიწყოთ   ხელოვნური   სუნთქვა.   ამისათვის    გახსენით   სასუნთქი    გზები   და გააკეთოთ 2 ჩაბერვა. გააგრძელეთ გულ-ფილტვის რეანიმაცია შეფარდებით 15 ზეწოლა მკერდის ძვალზე/ 2 ჩაბერვა, სანამ: არ აღდგება სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები;არ მოვა    გადაუდებელი   სამედიცინო    დახმარება   ან    დამხმარე,    რომელმაც   იცის    გულ- ფილტვის რეანიმაციის ტექნიკა; ფიზიკურად არ გადაიღლებით.

 

ყოველ  1  წუთში  ანუ  4  ციკლის  ჩატარების  შემდეგ  თქვენ  უნდა  შეწყვიტოთ  გულ-

ფილტვის რეანიმაცია და გადაამოწმოთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები;

 

·    თუ თქვენ გყავთ დამხმარე ერთ-ერთი აკეთებს გულის არაპირდაპირ მასაჟს, ხოლო მეორე ხელოვნურ სუნთქვას. ამ შემთხევვაშიც გულ-ფილტვის რეანიმაცია ტარდება შეფარდებით: 15 ზეწოლა მკერდის ძვალზე / 2 ჩაბერვა. ასეთ შემთხვევაშიც 1 წუთის შემდეგ  შეწყვიტეთ                გულ-ფილტვის                        რეანიმაცია  ცირკულაციის  ნიშნებისა   და სუნთქვის შემოწმების მიზნით.

 

 

4.   გადაუდებელი სამედიცინო სამსახურის გამოძახება.

 

·    აშინ   როდესაც   გული   და    სუნთქვა  გაჩერებულია,  ძალიან   მნიშვნელოვანია გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული გამოძახება:

 

·    თუ   გყავთ   დამხმარე  -   დროულად  გააგზავნეთ  ის   სამედიცინო  სამსახურის გამოსაძახებლად;

 

·     თუ  ხართ  მარტო  -  სუნთქვის  და  გულის  გაჩერება   განპირობებულია  ტრავმით ჩაატარეთ  გულ-ფილტვის  რეანიმაცია  1  წთ-ის  განმავლობაში,  შემდეგ  გამოიძახეთ გადაუდებელი სამედიცინო  სამსახური,  დაბრუნდით  დაზარალებულთან და გააგრძელეთ პირველი დახმარების აღმოჩენა;

 

 

14-09-2019, 11:11
ვრცლად
Image [xfgiven_youtube]
[/xfgiven_youtube]

სადამრიგებლო  პროგრამა

 • სკოლის სადამრიგებლო პროგრამა ეფუძნება საქართველოს კანონ - ,, განათლების შესახებ და ესგ-ში მოცემულ მიზნებსა და ამოცანებს და შექმნილია მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსის საფუძველზე.
 • სკოლაში ყველა კლასს  ჰყავს დამრიგებელი, რომელიც ასევე ამავე სკოლის პედაგოგია(მათ კანდიდატურებს დირექტორთან წარადგენს მოადგილე სასწავლო  დარგში, რის შემდეგაც ხდება მათი დამტკიცება დირექტორის მიერ).
 • დამრიგებელი სკოლაში იმყოფება სწავლის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე, კლასის სასწავლო პროცესის დასრულებამდე.
 • დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩაბმას სხვადასხვა კლუბსა თუ წრეშიგანუვითაროს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერება; დაეხმაროს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გააზრებაში.

 

კლასის დამრიგებლის მოვალეობები

 

დამრიგებელს ევალება:

 • გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში მშობელი) მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.);
 • დაწყებით საფეხურზე ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი არანაკლებ ორ კვირაში ერთხელ, საბაზო-საშუალო საფეხურებზე - არანაკლებ თვეში ერთხელ. სადამრიგებლო საათის ფარგლებში დამრიგებელმა მოსწავლის ასაკის შესაბამისად უნდა იმუშაოს სხვადასხვა უნარის განვითარებაზე (მაგ.: კითხვის უნარის განვითარება (დაწყებით საფეხურზე), გარემოსდავითი კულტურის განვითარება და სხვ.) სხვადასხვა აქტივობის მეშვეობით.
 • დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაში;
 • იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში;
 • რეგულარულად (მინიმუმ თვეში ერთხელ) მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ. დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ სხვა მოსწავლის/მშობლის თანდასწრებით საუბარი;
 • საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია;
 • სასწავლო წლის ბოლოს გააანალიზოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის მიღწევები, გაკვეთილებზე დასწრება და ქცევა მასწავლებლებისგან მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, მოამზადოს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ და მიაწოდოს მშობელს და შეინახოს თავადაც, მოსწავლის განვითარებაზე შემდგომი დაკვირვების მიზნით;
 • მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ და მოათავსოს მოსწავლის პირად საქმეში.      
 • საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, IV კლასის ბოლოს დაწეროს შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება.

 

 დამრიგებლის სააღმზრდელო მუშაობა ემყარება შემდეგ პრინციპებს:

 

1. სრულფასოვანი აღზრდა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების

ფიზიკური, კოგნიტური (შემეცნებითი) და ემოციურ-სოციალური განვითარებისაკენ;

2. მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის პოტენციური ძალების ამოქმედება და მისი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა;

3. მოსწავლეებში პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარება - დამრიგებელმა მოსწავლეებს

საშუალება უნდა მისცეს, მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (ზეიმები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში;

4. თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, პატივისცემასა და ნდობას.

 

 

 

 

 

 

 

სადამრიგებლო პროგრამის ძირითადი მიმართულებები

 

შეხვედრები მშობლებთან

 

ინდივიდუალური

კოლექტიური

ინდივიდუალური

კოლექტიური

 • შეფასებები
 • კომენტარები

აღმზრდელობითი

 • აკადემიური მოსწრება
 • ყოფაქცევა

ზოგადი საკითხები

 

 • სამოქალაქო განათლება
 • ფიზიკური აღზრდა
 • ესთეტიკური აღზრდა
 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია
 • პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვა


 

საბაზო და საშუალო საფეხურზე სადამრიგებლო სასაუბრო თემები ორიენტირებულია შემდეგი  მიმართულებებით:  

 1. პიროვნული და მორალური განვითარება;
 2. გარემოს დაცვითი კულტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი;
 3. მეწარმეობის უნარის განვითარება;
 4. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია;
 5. უსაფრთხოება და ძალადობისაგან თავისუფალი სკოლის პოპულარიზაცია;
 6.  მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერების ამაღლება;
 7. თვალსაწიერის გაფართოება - ხელოვნების, ლიტერატურის, ტექნოლოგიური და სამეცნიერო მიღწევების მნიშვნელობა; 

 

გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარების, ცხოვრების ჯანსაღი წესის უსაფრთხოება და ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის პოპულარიზაციით გათვალისწინებული მიმართულებების ფარგლებში დაწყებით კლასებში (I-IV კლასები) არანაკლებ კვირაში ერთხელ კითხვის საათის ჩატარება, რომელიც ორიენტირებული იქნება წიგნიერების კომპეტენციის გაძლიერებაზე შემდეგი მეთოდებით: 

ა) კითხვის ტექნიკის გაძლიერებით;

ბ) წაკითხულის განხილვა-გააზრებით;

გ) ანალიზის უნარის განვითარებით;

       დ) მსჯელობის უნარის განვითარებით;

       ე) პრეზენტაციის უნარის განვითარებით;

       ვ) შემოქმედებითი უნარების განვითარებით და სხვ.

აქტივობები: სასწავლო-შემოქმედებითი ექსკურსიებიმხატვრულ-ლიტერატურული ღონისძიებებიშემეცნებით-ინტელექტუალური ღონისძიებებიშიდასასკოლო კონკურსებისშეხვედრებისა და გამოფენების მოწყობასპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა;  სასკოლო კლუბებში მოსწავლეთა აქტიური ჩართვ, სკოლათშორის გაცვლით ღონისძიებებში  მონაწილეობა. 

14-09-2019, 11:04
ვრცლად